Några debattinlägg 2014

 

Flyget skadar väl inte?

Påståendet att våra utsläpp av växthusgaser leder till stora klimatkatastrofer måste vara felaktigt. Annars skulle naturligtvis tidningarnas många annonser för flygresor vara försedda med varningstexter liknande de vi har när det gäller tobak och alkohol. Och de många resemagasinen skulle skriva om tågresor istället för flygresor. Och det gör de ju inte. Så allt tyder på att växthusgaserna inte är något problem

 

 

 

Gratis buss

När bilister övergår till att ta bussen minskas utläppen av koldioxid. Avesta har sedan juni 2012 haft avgiftsfri kollektivtrafik. En utvärdering v isar att bussresandet ökat med 80% och att koldioxidutsläpp minskas med 40 ton per år. Drygt 100 000 bilresor per år beräknas ha ersatts med bussresor.

Vad hindrar Halmstad från att införa gratis busstrafik?

 

 

 

Flyget skadar väl inte?

Påståendet att våra utsläpp av växthusgaser leder till stora klimatkatastrofer måste vara felaktigt. Annars skulle naturligtvis tidningarnas många annonser för flygresor vara försedda med varningstexter liknande de vi har när det gäller tobak och alkohol. Och de många resemagasinen skulle skriva om tågresor istället för flygresor. Och det gör de ju inte. Så allt tyder på att växthusgaserna inte är något problem

 

 

Tågpolitiken måste ändras

Trots milt väder har det även denna vinter varit stora problem med tågtrafiken. En av orsakerna är att regeringen under många år satsat för lite på järnvägstrafiken. I den heliga avregleringens namn har ansvaret för järnvägen splittrats på många olika aktörer och samordning har försvårats.

Järnvägen behöver såväl mer resurser som bättre samordning. Järnvägsunderhållet bör skötas av Trafikverket, istället för av olika entreprenörer. SJ bör ges uppdraget att sköta den nationella järnvägstrafiken och slippa vara ett företag som ska utdela vinst.

Inte minst för miljöns skull behöver vi bra kollektivtrafik där vi kan lita på att tågen går i tid. Nu händer det tyvärr att de inte ens går.

 

Vårdagjämning och rättvisa

 

Den 20 mars – vårdagjämning. Natt och dag lika långa över hela världen. Dagen rättvist fördelad bland jordens alla människor. Ur denna synpunkt är världen i dag rättvis. Ur de flesta andra synpunkter är den skrämmande orättvis.

Även om det i vårt land finns ekonomiska orättvisor så är de små jämfört med de globala orättvisorna. För flera hundra miljoner av jordens riktigt fattiga ter sig till och med en svensk låginkomsttagares materiella standard som ofattbar lyx.

Allra värst är att vi, de rika, varje dag genom våra utsläpp av växthusgaser bidrar till att förvärra situationen för kommande generationer

Vi borde ha råd att avstå en del till människor som har det riktigt eländigt. Varför inte låta åtminstone denna dag bli en DELA-LIKA-DAG, då vi som en symbolisk gest avsätter halva dagsinkomsten till ett u-landsprojekt? Bidrag förmedlas av många organisationer, till exempel Diakonia, Lutherhjälpen, Röda Korset och Rädda Barnen. Man kunde också denna enda dag pröva att anpassa vårt levnadssätt så att vi inte bidrar med mera växthusväxter än jorden tål. Till exempel åka kollektivt istället för att ta den egna bilen. Och äta fisk eller grönsaker istället för gris- ellernötkött.

Framtiden ligger i våra händer.

 

Hycklar politiker, ledarskribenter och krönikörer?

Västvärldens politiker och opinionsbildare gör rätt när de í fråga om Ukraina hävdar att brott mot internationell rätt ska beivras. Olika bojkottåtgärder diskuteras.

Det är mycket sorgligt att samma politiker och opinionsbildare tiger om brotten mot internationell rätt när det gäller Israel. Ännu värre, många ger sitt stöd – politiskt, ekonomiskt och militärt - till Israels brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter. Jag måste dra slutsatsen att man hycklar – man drivs inte av patos för internationell rätt, man hycklar.

Det som kan leda till fred är att Västvärlden sätter press på Israel. Palestinierna har vädjat till omvärlden att tillämpa BDS: Bojkott, Desinvestering (det vill säga att dra tillbaka investeringar som stöder ockupationspolitiken) och Sanktioner mot Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår.

Att bojkott, desinvestering och sanktioner kan leda till resultat visar fallet med Sydafrika under apartheid.

 

Professorn i internationell rätt, Said Mahmoudi, skrev i SvD nyligen:
Rysslands beslut att annektera Krim som är en del av Ukraina utan det senares samtycke utgör ett grovt brott mot folkrätten. Vad som normalt är avgörande för bedömningen av en annexi­ons laglighet är moderstatens samtycke och inte det politiska önskemålet hos befolkningen i det annekterade området.

Med tanke på den rådande uppfattningen om Rysslands olagliga agerande har Ukraina goda möjligheter att genom FN:s generalförsamling begära ett rådgivande yttrande från Inter­nationella domstolen. Ett sådant yttrande kommer med stor sannolikhet inte att vara gynn­samt för Krim och Ryssland.

Vad gäller Rysslands allvar­ligaste brott, nämligen det mili­tära hotet mot Ukraina samt ockupationen och annekteringen av Krim, räcker det inte med kritiska ord och diplomatiska protester. Här får stater tillgripa den effektiva motåtgärd som folkrätten tillhandahåller, det vill säga kännbara sanktioner mot den ansvariga staten

 

Om man använder Said Mahmoudis text men byter konflikt får man en uppfattning om hur hycklande Västvärldens intresse för brott mot internationell rätt är.

 

”Israels beslut att annektera Golandhöjderna och Östra Jerusalem som är delar av andra folks territorier utan de senares samtycke utgör ett grovt brott mot folkrätten. Vad som normalt är avgörande för bedömningen av en annexi­ons laglighet är moderstatens samtycke och inte det politiska önskemålet hos befolkningen i det annekterade området.

Med tanke på den rådande uppfattningen om Israels olagliga agerande har Syrien och palestinierna goda möjligheter att genom FN:s generalförsamling begära ett rådgivande yttrande från Inter­nationella domstolen. Ett sådant yttrande kommer med stor sannolikhet inte att vara gynn­samt för Israel.

Vad gäller Israels allvar­ligaste brott, nämligen det mili­tära hotet mot palestinierna samt ockupationen och annekteringen av Västbanken, räcker det inte med kritiska ord och diplomatiska protester. Här får stater tillgripa den effektiva motåtgärd som folkrätten tillhandahåller, det vill säga kännbara sanktioner mot den ansvariga staten”

 

Det är alltid nyttigt att granska sina argument ur mer än en synvinkel.